Kế hoạch củng cố phát triển Trường THCS Đặng Thai Mai giai đoạn 2011 - 2015 (phần 2)

Thứ năm - 12/04/2012 09:51
Bản kế hoạch đã Đánh giá công tác xây dựng và phát triển trường THCS Đặng Thai Mai thời gian từ năm 2006 đến 2011 và xác định Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển trường THCS Đặng Thai Mai giai đoạn 2011-2015.

PHẦN II

Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng

và phát triển trường THCS Đặng Thai Mai giai đoạn 2011-2015

I. Mục tiêu:

Củng cố Trường chuẩn quốc gia, được công nhận Trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. Khẳng định vị trí dẫn đầu toàn tỉnh, từng bước tiến tới Trường THCS kiểu mẫu dẫn đầu khu vực Bắc miền trung về nhiều mặt, có thiết bị dạy học hiện đại, có quan hệ quốc tế. Phấn đấu đơn vị có danh hiệu cao của Nhà nước. Chuẩn bị và tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập trường.

- Nâng cao chất lượng dạy học bảo đảm giáo dục toàn diện, bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết quả cao, dẫn đầu toàn tỉnh về cả chất lượng đại trà và thành tích học sinh giỏi, kết quả thi trường chuyên. Duy trì có chất lượng các lớp học 2 ngoại ngữ, triển khai thí điểm có hiệu quả  việc dạy học song ngữ đối với một số môn tự nhiên.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu dạy học, giáo dục chất lượng cao, nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng nhân tài.

- Bổ sung cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện giai đoạn mới.

- Xây dựng môi trường giáo dục trong sạch, thân thiện, an toàn, có kỷ cương, phát huy được tư duy sáng tạo. Thiết lập và tận dụng được quan hệ quốc tế để phát triển.

- Hàng năm đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp Tỉnh, phấn đấu được tặng thưởng danh hiệu Bằng khen chính phủ vào năm học 2012 – 2013. Tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập trường.

          II. Nhiệm vụ và giải pháp

          1. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Chỉ tiêu:

          - Hàng năm đạt danh hiệu học sinh giỏi 75% , học sinh tiên tiến 25%.

          - Dẫn đầu toàn tỉnh về kết quả thi tuyển sinh THPT. 100% học sinh lớp 9 đậu vào trường THPT hệ công lập, 60% học sinh vào chuyên Phan Bội Châu và chuyên Đại học Vinh.

          - Luôn dẫn đầu các Hội thi về chuyên môn, xếp loại xuất sắc trong các cuộc giao lưu cấp Thành, Tỉnh và có kết quả tốt trong các cuộc thi, giao lưu cấp Quốc gia

Giải pháp:

          - Duy trì qui mô 28 lớp, mỗi khối 7 lớp, mỗi lớp không quá 40 học sinh.

- Tuyển sinh vào lớp 6 đúng kế hoạch, nghiêm túc, chính xác, phát hiện được học sinh giỏi có năng khiếu để bồi dưỡng.

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chương trình, kế hoạch giáo dục bậc THCS do Bộ GD&ĐT qui định. Thực hiện các định hướng đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực, chủ động, khuyến khích ý thức tự học và sáng tạo của học sinh.

- Tổ chức, quản lý dạy học thêm nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng.  

          - Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá, câu lạc bộ, các cuộc giao lưu, các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao nhằm rèn luyện cho học sinh kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, biết hoà nhập, có bản lĩnh, tích cực, tự giác, có ý thức tự học và sáng tạo góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện lành mạnh.

          - Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương để thực hiện tốt công tác an ninh trường học, trường trật tự an toàn, bài trừ tệ nạn xã hội.

          - Chăm lo y tế, vệ sinh, nước sạch, chăm sóc sức khoẻ cho giáo viên, học sinh.

- Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất các hoạt động dạy học, giáo dục, điều chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm túc, đúng mức các vi phạm, đánh giá đúng kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, chống bệnh thành tích trong giáo dục.

- Thực hiện nghiêm túc việc thải loại học sinh không đạt yêu cầu chất lượng cao về trường đại trà, bổ sung học sinh giỏi hằng năm.

- Thành phố có cơ chế về ®Þnh møc ng©n s¸ch tµi chÝnh riªng kh¸c víi c¸c tr­êng ®¹i trµ ®Ó b¶o ®¶m chi ho¹t ®éng chÊt l­îng cao, ®éng viªn ®­îc thÇy c« båi dưỡng HSG giái cã hiÖu qu¶, häc sinh ®¹t thµnh tÝch cao.

- T«n träng, chØ ®¹o, phèi kÕt hîp chÆt chÏ víi Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh theo ®óng tinh thÇn Q§11 cña Bé GD&§T cïng nhµ tr­êng gi¸o dôc häc sinh, quan t©m gi¸o viªn-c¸n bé, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn tæ chøc d¹y häc - gi¸o dôc.

2. Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp.

          Chỉ tiêu:

          - Kết quả thi học sinh giỏi tỉnh hàng năm dẫn đầu tỉnh với nhiều giải cao; có học sinh tham gia và đạt  huy chương trong các kỳ thi HSG cấp quốc gia.

- Phấn đấu hằng năm có 80% số học sinh lớp 9 của trường (220 lượt em) đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành, trong đó thủ khoa 2/3 số môn là học sinh của trường THCS Đặng Thai Mai.

Giải pháp:

- Tổ chức kiểm tra, lập lớp bồi dưỡng học sinh giỏi các bộ môn ngay từ lớp 6.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng đều đặn, nghiêm túc, kiểm tra đánh giá thải loại, thay thế. Tổ chức nghiêm túc kỳ kiểm tra học sinh giỏi theo lịch chung toàn thành phố để phân loại bồi dưỡng cho năm tiếp theo.

- Tổ chức bồi dưỡng đội tuyển HSG lớp 9 dự thi tỉnh bài bản, có chất lượng. 

- Thời gian bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi dự thi tỉnh chia thành 2 đợt:

+ Đợt 1: Bắt đầu từ tháng 7 cho những học sinh đạt điểm cao toàn thành phố qua kỳ thi phát hiện học sinh giỏi lớp 8 của Thành phố trong năm học trước.

+ Đợt 2: Bắt đầu từ tháng 1, sau khi thi HSG thành phố, Phòng Giáo dục đã thành lập đội tuyển chính thức theo quy định của Sở GD&ĐT.  

          - Bồi dưỡng theo từng môn. Tập trung tại trường THCS Đặng Thai Mai. Phòng giáo dục chỉ đạo trường xây dựng chương trình bồi dưỡng HSG của tất cả các môn, bố trí giáo viên hợp lý, kiểm tra việc thực hiện. Trường tham mưu cho Phòng lựa chọn giáo viên trường ngoài cùng tham gia bồi dưỡng học sinh, trực tiếp tổ chức, quản lý các lớp học bồi dưỡng.

          - Kinh phí UBND thành phố hỗ trợ cho các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi dự thi tỉnh, quốc gia hằng năm và kinh phí được trích từ ngân sách sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

          3. Triển khai có hiệu quả Đề án Dạy học ngoại ngữ   

          Chỉ tiêu:

- Đến năm 2012-2013 mỗi khối có 2 lớp học 2 ngoại ngữ.

- Đến năm 2013- 2014 tổ chức dạy thí điểm song ngữ Toán Lý.

          - Học sinh giỏi tiếng Anh dẫn đầu toàn tỉnh với ưu thế vượt trội.

- Tham gia các kì thi ngoại ngữ cấp quốc gia đạt nhiều giải cao.

Giải pháp:

          - Duy trì học 2 ngoại ngữ ở các khối lớp. Tiếp tục tuyển sinh lớp 2 ngoại ngữ bảo đảm có chất lượng trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh học sinh.

          - Bố trí đủ giáo viên Tiếng Anh, Pháp, Nga có chất lượng tốt. Ưu tiên hợp lý giáo viên các bộ môn khác có chất lượng cho các lớp học 2 ngoại ngữ.

- Bố trí giáo viên Toán, Lý có đủ điều kiện học thêm ngoại ngữ để triển khai thí điểm dạy song ngữ.

- Đầu tư sử dụng phòng học ngoại ngữ, hoạt động các câu lạc bộ ngoại ngữ.

- Tranh thủ sự giúp đỡ của trường Phan Bội Châu, Trung tâm Tiếng Pháp, Hội hữu nghị Pháp Nga để tìm kiếm sự hỗ trợ về chuyên môn và các cơ hội để tổ chức giao lưu tiếng Pháp, Nga nhằm khích lệ việc dạy học, giao lưu văn hóa.

- Tạo điều kiện cho giáo viên dạy giỏi, học sinh học giỏi ngoại ngữ có những chuyến đi giao lưu, tham quan Pháp, Nga, Anh.

4. Chăm lo công tác xây dựng đội ngũ

Đây là điều kiện quyết định để đạt chất lượng giáo dục như mục tiêu đề ra.

          Chỉ tiêu:

+ Về tổ chức

- Cán bộ quản lý: 3 ( Hiệu trưởng: 1; Phó Hiệu trưởng: 2)

- Giáo viên: 70 người để đạt tỷ lệ 2,5 GV/ lớp, cơ cấu hợp lý.

- Phục vụ: 10 ( 01 Kế toán; 01 Văn thư - Thủ quỹ; 01 Thư viện; 02 Thiết bị trong đó 1 thiết bị Tin học; 01 Y tế học đường; 02 Bảo vệ; 01 Lao công;  01 Tạp vụ)

+ Về chuyên môn

- 100% CBQL, giáo viên có trình độ trên chuẩn; 100% nhân viên phục vụ có trình độ đạt chuẩn trở lên

- Phấn đấu 80% - 85% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 100% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố.

- Hàng năm có 2-3 cán bộ, GV đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 12-18 cán bộ giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

- Trường là đơn vị dẫn đầu trong phong trào đổi mới PPDH, trong công tác đúc rút SKKN, phong trào tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giáo viên của trường là nòng cốt chuyên môn của Phòng, Sở GD&ĐT.

- Hàng năm có 3 - 4 SKKN bậc 4 và bậc 4 khuyến khích.

- Phấn đấu 100% giáo viên, cán bộ, nhân viên thạo tin học văn phòng, biết truy cập, khai thác có hiệu quả mạng Internet. 100% giáo viên sử dụng thành thạo giáo án điện tử và các phương tiện dạy học hiện đại khác.

+ Về phẩm chất đạo đức:

Cán bộ QL, giáo viên, nhân viên là những nhà giáo mẫu mực được tập thể phụ huynh và nhân dân tín nhiệm cao.

           Giải pháp:

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên. Tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ”

- Hàng năm thực hiện tốt việc tuyển chọn, bố trí sử dụng, đào tạo bồi dưỡng và đánh giá xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên phục vụ.

          - Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy trình đánh giá xếp loại riêng cho giáo viên THCS Đặng Thai Mai, đặc biệt lưu ý hiệu quả bồi dưỡng học sinh giỏi, tư cách đạo đức, khả năng làm công tác giáo dục.

          * Tuyển chọn:

- Đối với cán bộ quản lý: Phải là giáo viên giỏi chuyên môn, có năng lực quản lý tốt, tính quyết đoán cao, năng động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ và tâm huyết với nghề nghiệp.

- Đối với giáo viên: Giáo viên được tuyển chọn dạy ở trường THCS Đặng Thai Mai là một trong các đối tượng sau:

+ Giáo viên đã công tác tại các trường THCS, THPT được công nhận là giáo viên dạy giỏi tỉnh có khả năng bồi dưỡng HSG cấp tỉnh bậc THCS.

+ Sinh viên tốt nghiệp Đại học Sư phạm chính qui loại xuất sắc hoặc loại giỏi hoặc loại  khá có bằng thạc sĩ của các trường: ĐHSP Hà Nội, ĐH Vinh và ĐHSP Huế

- Đối với nhân viên phục vụ:

Nhân viên phục vụ được tuyển chọn về công tác tại trường THCS Đặng Thai Mai là một trong các đối tượng sau:

+ Đã công tác tại các trường THCS có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên đúng chuyên ngành đào tạo và được công nhận CSTĐ cấp cơ sở hoặc được xếp loại khá trở lên trong đánh giá xếp loại hàng năm.

+ Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học chính qui loại khá trở lên đúng chuyên ngành đào tạo.

          * Những giáo viên, nhân viên phục vụ đã công tác tại trường 4 năm liên tục không có thành tích hoặc có biểu hiện chững lại, hiệu quả giảm thì trường đề xuất để UBND Thành phố xem xét luân chuyển, thay thế

          Hàng năm trên cơ sở đề xuất của trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu với UBND Thành phố phương án tuyển dụng, bổ sung, điều chuyển thay thế đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ kịp thời đúng đối tượng.

          Trước mắt cho năm học 2011-2012, cần phải bổ sung để có thêm 02 GV Toán, 01 GV Sinh vật, 01 Đia lý, 01 GV GDCD, 01 GV Tin học chính quy.

* Sử dụng:

Bố trí hợp lí, đúng sở trường để phát huy năng lực, hiệu quả cao nhất của đội ngũ giáo viên, nhân viên.

*Đào tạo bồi dưỡng:

          - Khuyến khích tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Bố trí hợp lí để các giáo viên có ít nhất 3 tiết/ tuần tự học, tự bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học.

- Đẩy mạnh hoạt động của các tổ, nhóm chuyên môn để giáo viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm giảng dạy chính khoá cũng như trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và tham gia công tác bồi dưỡng chuyên môn cho Phòng.

- Tổ chức cho giáo viên tham quan học hỏi các trường chất lượng cao ngoài Tỉnh và của các đô thị loại I.

* Chính sách khuyến khích:

- Quy định định mức giờ dạy riêng cho giáo viên THCS Đặng Thai Mai.

- Tăng tỉ lệ % công nhận danh hiệu cho cán bộ giáo viên công tác tại trường.

- Xây dựng chế độ khen thưởng cho giáo viên có nhiều học sinh gỏi các cấp.

          5- Tăng cường cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị hiện đại

Chỉ tiêu:

- Đầu tư sửa chữa chống xuống cấp, xây dựng bổ sung tạo thành khối liên hoàn giữa các nhà học để tạp sự thuận lợi trong việc tổ chức các hoạt động (nhà cầu nối các khu hoạt động, vườn địa lý, vườn sinh học, đường tiểu cảnh, các bồn cây ụ treo làm đẹp môi trường ...)

- Bổ sung đầy đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ tốt cho việc đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục: c¸c phßng häc bé m«n, thiªt bÞ d¹y häc c¸c m«n, c¸c tæ hîp thiÕt bÞ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc (phßng truyÒn thèng, nhµ gi¸o dôc thÓ chÊt, bé thiÕt bÞ tæ chøc c©u l¹c bé c¸c bé m«n, c¾m tr¹i, d· ngo¹i, ...) (Xem phục lục các hạng mục XDCB, mua sắm thiết bị)

- Xây dựng trang thông tin điện tử của trường để tạo điều kiện cho các hoạt động của nhà trường được thực hiện tốt hơn đặc biệt là trong công tác quản lý, thực hiện 3 công khai.

Giải pháp:

- Trường chủ động rà soát tham mưu UBND Thành phố về việc bổ sung, xây dựng các hạng mục cần thiết

- Chăm lo xây dựng nội thất bên trong nhà trường và các lớp học đặc biệt là các phương tiện hiện đại phục vụ cho các hoạt động giáo dục. Nhà trường quản lý và khai thác có hiệu quả trang thiết bị hiện có, khuyến khích giáo viên làm thêm đồ dùng dạy học phục vụ giảng dạy và học tập.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, thu hút các nguồn đầu tư của nhà nước, tranh thủ sự hỗ trợ tối đa của các nhà hảo tâm, của phụ huynh học sinh, coi việc xây dựng CSVC nhà trường là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để xây dựng trường trở thành trường kiểu mẫu cấp THCS

          - Nâng cao và phát huy hiệu quả hoạt động của Hội phụ huynh học sinh trong giáo dục học sinh, hỗ trợ nhà trường thực hiện tốt chủ trương huy động đóng góp tự nguyện để góp phần xây dựng CSVC nhà trường, các hoạt động hỗ trợ dạy học…

- Kinh phí dự kiến khoảng 5,5 – 6 tỷ đồng, trong đó:                 

* Xin hỗ trợ của Tỉnh: 2,5 tỷ đồng

* Thành phố đầu tư : 2,5 tỷ đồng

* Huy động đóng góp tự nguyện của Phụ huynh, các nhà hảo tâm: 1,5 tỷ đồng

( 300 triệu đồng/ năm)

6. Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức nhà trường

 Chỉ tiêu:

- Xây dựng chi bộ hàng năm đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đạt vững mạnh xuất sắc.

- Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, Hội đồng trường và các hội đồng khác trong nhà trường được thành lập và hàng năm hoạt động đúng theo các qui định của Điều lệ trường trung học, có kế hoạch, nề nếp, đạt hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng nền nếp kỷ cương của nhà trường.

Giải pháp:

- Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ Đảng trong thực hiện nhiệm vụ của nhà trường. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ nội bộ để tăng cường dân chủ trường học.

- Thực hiện tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách nhằm phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo của các tổ chức, cá nhân trong  nhà trường. .

- X©y dùng quy chÕ lµm viÖc, ph©n c«ng hîp lý c«ng viÖc trong BGH, x¸c ®Þnh râ c¸c c«ng viÖc phô tr¸ch, ph¹m vi chÞu tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña tõng CBQL. Bæ sung c¸c quy ®Þnh ®Ó ph©n ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n, c¸c tæ, bé phËn ®Ó dÔ ph©n c«ng, xö lý.

- G¾n viÖc ®¸nh gi¸ c¸n bé víi ý thøc tr¸ch nhiÖm, hiÖu qu¶ hoµn thµnh c«ng viÖc trªn lÜnh vùc phô tr¸ch vµ tinh thÇn ®oµn kÕt, phèi hîp céng sù tr¸ch nhiÖm.

- N©ng cao chÊt l­îng BCH C«ng ®oµn, BCH §oµn TN.

- TiÕp tôc bæ sung vµ thùc hiÖn tèt néi quy, quy chÕ lµm viÖc, quy chÕ phèi hîp gi÷a Ban gi¸m hiÖu víi c¸c tæ chøc ®oµn thÓ. T¹o ®iÒu kiÖn vÒ CSVC, tµi chÝnh cho c¸c ®oµn thÓ ho¹t ®éng, ph¸t huy ®­îc søc m¹nh cña mçi tæ chøc. Cã ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn vµ th­êng xuyªn ®iÒu chØnh hoµn thiÖn c¸c mèi quan hÖ phèi hîp.

- Thùc  hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ trong nhµ tr­êng, ®¶m b¶o c¸c chÕ ®é c«ng khai ®èi víi ho¹t ®éng tµi chÝnh, thi ®ua khen th­ëng, ph©n c«ng lao ®éng,…

III. Tổ chức thực hiện

1.Phòng Giáo dục chủ trì kết hợp với Ban chỉ đạo trường chuẩn quốc gia, các phòng ban liên quan để tham mưu UBND Thành phố triển khai và chỉ đạo thực hiện kế hoạch này.

2. Trường THCS Đặng Thai Mai tham mưu, tổ chức thực hiện kế hoạch đạt và vượt lộ trình đã được phê duyệt.

3. Phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát trường THCS Đặng Thai Mai tổ chức thực hiện kế hoạch, hàng năm tổ chức sơ kết và báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch.

4. Phòng Kế hoạch, Tài chính chịu trách nhiệm tham mưu đưa các nội dung này vào kế hoạch hằng năm của thành phố.

ỦY BAN NHÂN DÂN THANH PHỐ VINH

Tác giả bài viết: TS. Võ Hoàng Ngọc - Bí thư chi bô - Hiệu trưởng

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  LIÊN KẾT WEBSITE

 THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập8
  • Hôm nay906
  • Tháng hiện tại25,586
  • Tổng lượt truy cập13,759,271
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây